Frequently asked questions

KTO JEST W BAZIE?
JAKIE SĄ POZIOMY DOSTĘPU DO BAZY?
JAK KORZYSTAĆ Z BAZY?
JAK INTERPRETOWAĆ ZAPISY W BAZIE?
JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?
PARE SŁÓW O HISTORII MAZEWA I SŁAWOSZEWA
HISTORYCZNA PRZYNALEŻNOŚĆ MIEJSCOWOŚCI DO PARAFII MAZEW I SŁAWOSZEW
ZASIĘG TERYTORIALNY PARAFII MAZEW - MAPY
ANALIZA AKTÓW METRYKALNYCH ETAP 1 - PARAFIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W PROMIENIU 30 KM

KTO JEST W BAZIE?

W bazie "Mazew" znajdują się informację dotyczące osób:

 1. mieszkających w Mazewie oraz miejscowościach które od XIX wieku zostały przyłączone do tej parafii;
 2. których miejsce urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego oraz zgonu jest potwierdzone przez alegata;
 3. których miejsce urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego oraz zgonu w miejscowości należącej do parafii Mazew oraz Sławoszew jest potwierdzone zapisem dokonanym w innych parafiach;
 4. zamieszkałych w parafii Mazew oraz Sławoszew a występujących jako świadek lub chrzestny/a w aktach metrykalnych innych parafii;
 5. bezpośrednio powiązanych z osobami wymienionymi w punktach 1, 2 oraz 3.

Uwaga:

 • Baza nie zawiera danych dotyczących potomków oraz rodzeństwa osób znajdujących się w bazie, jezeli takie osoby nie rodziły się lub nie zamieszkiwały na terenie parafii Mazew lub Sławoszew.
 • Baza nie zawiera danych osób bezpośrednio niepowiązanych z osoba (osoby bezpośrednio niepowiązane rozumiane są jako osoby u których osoba z parafii Mazew była wymieniona w akcie jedynie jako świadek a rodzinne połączenie nie jest zapisane. Informacje dotyczące osób bezpośrednio niepowiązanych będą jedynie wymienione w notatkach osoby znajdującej się w bazie.
 • Baza nie zawiera danych dotyczących urodzeń oraz zgonów po 1812 roku z miejscowości należących uprzednio do parafii Sławoszew, a które po 1812 roku zostały przyłączone do innych parafii (np. Witonia, Sobótka, Grabów, Siedlec, Topola Królewska).

JAKIE SĄ POZIOMY DOSTĘPU DO BAZY?

Dane zawarte w bazie są dostępne dla wszystkich bez konieczności rejestrowania. Jednakże, strona posiada cztery rodzaje użytkowników, które dają następujące poziomy dostępu.

Gość

Ma dostęp do danych oraz funkcji znajdujących się w bazie (lista osób, raporty, diagramy, itp). Nie wymaga rejestracji i logowania.

Edytor

Ma możliwość dodawania/zmieniania/usuwania danych. Edytorem zostaną wszystkie te osoby, które wyrażą zainteresowanie wyszukiwaniem w okolicznych parafiach aktów metrykalnych osób związanych z parafią Mazew oraz ich wpisywaniem do bazy. Wszelkie zmiany muszą być zaakceptowane przez moderatora lub administratora.

Moderator By zapewnić poprawność wprowadzania danych w początkowej fazie istnienia bazy, oraz ominięcia możliwych błędów, wybrani edytorzy będą mieli funkcję moderatorów. Moderatorzy będą mieli możliwość zatwierdzania/odrzucania zmian(y) wprowadzonych(nej) przez edytorów.
Administrator Oprocz wszystkich prac związanych z tworzeniem i utrzymaniem bazy, administratom ma możliwość zatwierdza wszystkich użytkowników.

JAK KORZYSTAĆ Z BAZY?

Zasady korzystania z bazy przez GOŚCI znajdują się "TUTAJ".


JAK INTERPRETOWAĆ ZAPISY W BAZIE?

By zapoznać się ze sposobem przedstawiania danych nacisnij "TUTAJ".


JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Aby zapoznać się z zasadami rejestracji, naciśnij "TUTAJ".


PARE SŁÓW O HISTORII MAZEWA I SŁAWOSZEWA

MAZOWO, MAZOW, MAZEW

"Na pograniczu dawnych książęstw łęczyckiego, gostyńskiego i kujawskiego, leży między miastami Łęczycą i Krośniewicami, rządowa wieś Mazew [...] ośiadłszy przed pięćset laty, jeżeli nie dawniej, mazowieccy za zezwoleniem książąt łęczyckich bartnicy dali nazwę założonej od siebie włości, ktora od Mazowczan nazywając się Mazowem uzyskała dzisiejsze prez zmianę "o" na "e" miano. Z Mazowa więc powstała w zeszłym wieku wieś Mazew i tak nazywa się obecnie. [...] Będąc niegdyś sama w sobie czyli nie mająca folwarku, dostała go i pod jego przeszła zarząd [...]

[...] dopiero w akcie lokacyjnymi miasta Mazewa (przyp. rok 1416, nadany przez króla Władysława Jagiełło dobytym na sejmie w Żarnowcu) znajduje się pierwsza wzmianka o istniejącym, zapewne już od czasu założenia włości, parafialnym kościele [...] Parafia tutejsza na samym tylko Mazewie w długie ograniczała się czasy. [...] Długo przestawała parafią na jednej wsi tylko, lecz już przed r 1812 przybyły jej dwie szlacheckie włości, Rzętków zapewne i Zieleniew; a w roku pomienionym trzynaście takichże dostało się jej, przez co powiększyła się liczba wiernych, iż dziś z wsi szesnastu składająca się mazewska parafia liczy 1790 osób płci obojej. Nieszczęście sąsiedniej parafii słaboszewskiej, wyszło jej, jak się to pospolicie dzieje, na szczęście. [...]"

SŁAWOSZEW, SŁAWOSZEWO, SŁABOSZEW

"Na początku XIV wieku obecne tereny Sławoszewa przeważnie pokryte były lasami. Gdzie okiem sięgnąłeś – lasy i lasy, pomiędzy którymi gdzieniegdzie spotkałeś osiedle ludzkie. [...] W owych czasach żył książę Jan Sławoszewski, ulubiony rycerz na dworze króla polskiego Władysława Warneńczyka, dowódca sześciu chorągwi, nieustraszony żołnierz w największych bojach. Oceniając zasługi rycerza księcia Jana Sławoszewskiego, król (...) Władysław (...) w roku 1430 darował mu na własność opisane wyżej posiadłości z wyjątkiem Mazewa, który już istniał. Istniejąca wówczas wieś Białogóry włączona została do dóbr księcia Jana Sławoszewskiego. Po otrzymaniu miejscowości książę dał jej nazwę Sławoszew. [...] Książę Jan Sławoszewski po pobudowaniu osiedli sprowadza żonę Zuzannę z domu Roztworowskich i wraz z [nią] i nieletnim synem Aleksandrem, w otoczeniu wojska i służby dworskiej zamieszkał w Sławoszewie. [...] Księżna Zuzanna traci w roku 1435 męża. Może nie przebolała statecznego i mądrego męża, a serce jej przebił nowy miecz boleści – w roku 1445 ginie w pojedynku jej syn jedyny, pociecha starości. [...] Księżna Zuzanna podczas rozpoczętego dzieła budowy kościoła odczuwa brak gotówki, lecz bynajmniej się tym nie przejmuje. Odprzedaje dalszą posiadłość, za pieniądze otrzymane tą drogą prowadzi budowę kościoła. Radą i czynem służy jej ks. Piotr Walewski. By przyspieszyć budowę kościoła, nie żałuje pieniędzy. Prócz tego składa hojne ofiary na klasztory istniejące w kraju, a nawet i zagranicą. Całokształt kościoła i figury świętych wykonali majstrowie z Krakowa. Obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny księżna prawdopodobnie dostała z zagranicznego klasztoru, a mianowicie z Włoch za hojną ofiarę, którą złożyła na tamtejszy Kościół, czyli klasztor. Uzupełniając całość potrzeb kościelnych, księżna Zuzanna sprowadza trzy dzwony i zawiesza je w dzwonnicy kościelnej oraz sygnarek na wieży. Po wykończeniu domu mieszkalnego dla księżny oraz budynków dla służby kościelnej sprowadza się księżna obok kościoła. W roku 1451 zaprasza arcybiskupa z Gniezna, który wyświęca kościół i zatwierdza parafię w Sławoszewie, oraz mianuje proboszczem ks. Piotra Walewskiego. [...] Do kościoła w Sławoszewie należało 30 wiosek, między innymi: Sławoszew, Miroszewice, Goszczynno, Koryta, Drzykozy, Zagróbki, Ziabokrzeki, Skrzynki, Daszyna, Janice, Żelazna, Osędowice, Ogrodzona, Jarochów, Rzędków, Upale, Garbalin, Sławęcin, Karkosy, Pociecha, Rudniki, Czubsk, Zieleniew, Dąbie...[...] 

XIII-XVI wiek

Parafia Mazew prawdopodobnie erygowana była w XIV wieku przez Jarosława Bogoria ze Skotnik, arcybiskupa gnieźnieńskiego. Natomiast parafia Słaboszewo (Sławoszewo) erygowana była w 1387 roku. Według zestawienia jednostek administracji Kościelnej z około 1600 r. Mazowo (Mazew) znajdował się w obrębie dekantatu kłodawskiego, natomiast Słaboszewo (Sławoszewo) w obrębie dekanatu kutnowskiego. Oba dekanaty należały do archidiakonatu łęczyckiego diecezji gnieźnieńskiej.

XVII-XIX wiek

Zmiana nastąpiła w 1798 r., kiedy to postanowieniem papieża Piusa VI, parafia Mazew wraz z dekanatem łęczyckim weszła w skład nowo utworzonej diecezji warszawskiej. W dniu 20.II.1812 r., po 361 latach, wyrokiem konsystorza warszawskiego zniesiono parafię w Sławoszewie. Wsie po zlikwidowanej parafii zostały przyłączone do ościennych parafii. Najwięcej miejscowości przyłączono do Mazewa.

XX wiek

Po zakończeniu I wojny światowej w dniu 10.XII.1920 r. papież Benedykt XV bullą Christi Domini, w ramach metropolii warszawskiej powołał do życia diecezję łódzką, w skład której wszedł m.in. dekanat łęczycki z parafią Mazew. Kolejna zmiana nastąpiła 25.III.1992 r. kiedy to bullą papieża Jana Pawła II ustanowiono nową organizację kościelną dostosowaną do obecnych granic Polski. Położenie parafii na tle nowego podziału przedstawiało się następująco:

 • metropolia warszawska,
 • diecezja łowicka,
 • dekanat krośniewicki,
 • parafia Mazew.

Ostatnia zmiana przynależności poszczególnych parafii w strukturach kościelnych, z dnia 25 marca 2004 r. związana jest z powołaniem metropolii łódzkiej, w skład której weszły diecezja łowicka i archidiecezja łódzka. Podział niższego szczebla na dekanaty i parafie pozostał bez zmian.

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte z niżej wymienionych dokumentów:


HISTORYCZNA PRZYNALEŻNOŚĆ MIEJSCOWOŚCI DO PARAFII MAZEW I SŁAWOSZEW

Poniższa tabela jest przedstawieniem informacji dotyczących miejsc związanych z parafiami Mazew i Sławoszew stworzona na podstawie informacji dostępnych na internecie oraz na podstawie wyżej wymienionego Atlasu Historycznego Polski (PAN). Tabela nie obejmuje następujących miejscowości wymienionych w "Dziejach Kościoła i Strasznego Dworu w Sławoszewie": Dąbie, Czubsk, Garbalin, Karkosy, Pociecha, Rudniki, ponieważ miejscowości te nie zostały wymienione lub przypisane do parafii Sławoszew w wyżej wymienionym atlasie oraz w Słowniku Geograficznym Królewstwa Polskiego (SGKP).

Obecna nazwa miejscowości

(link SGKP)

Nazewnictwo z drugiej połowy XVI wieku

Przynależność do parafii Sławoszew przed 1812

Przynależność do parafii Mazew

po 1812

Przynależność do innej parafii

po 1812

Borucice

Borucice

x

 

Siedlec

Daszyna

Daszyna (Daszyno)

x

x

 

Drzykozy (Siedlew-Drzykozy)

Siedlewo-Drzykozy

x

x

 

Gąsiorów, Gąsiorowo

Gąsiorowo - Gąsiorowo-Baski* (Bajski, Bajski Małe), Gąsiorowo-Nosale* (Nosale), Gąsiorowo-Kuty* (Gąsiorowo-Kity, Gąsiorowo-Kilichy?)

x

x

 

Goszczynno

Goszczyno (Goszczyno Wielkie), Goszczyno Poletkowe*, Goszczynno

x

 

Siedlec

Goszczyno-Bazylia

Goszczyno-Bazylia (Miroszewice Bazylia), Siedlec-Bazylia

x

 

Siedlec

Jacków

Jackowo (Sęczkowo?) = Jackowo,

Wyszki*, Jacków,

x

 

Siedlec

Janice

Jamnice

x

 

Witonia

Jarochów

Jarochowo Wielkie = Jarochowo Wielkie (Jarochowo Stańczykowe), Białokury* (Białokurowie), Jarochów,

x

x

 

Jarochówek

Jarochowo Małe (Jarochowo-Rafaela?), Jarochówek

x

x

 

Koryta

Koryta

x

 

Siedlec

Miroszewice

Miroszewice Miroszewice-Szatan* (Miroszewice-Szatanek), Miroszewice-Cypry*

x

x

 

Mazew

Mazowo, Mazew

 

x

 

Ogrodzona

Ogrodzona

x

x

 

Osędowice

Ossendowice, Osędowice

x

 

Witonia

Potrzasków

Potrzaskowo, Potrzasków

x

 

Grabów

Rzędków

Rzętkowo, Rządków,

x

x

 

Skrzynki

Skrzynki-Bangierze (Skrzynki-Bangerze), Skrzynki

x

 

Siedlec

Sławęcin

Sławęcino, Sławęcin

x

 

Grabów

Sławoszew

Słaboszewo (Sławoszewo), Sławoszew

x

x

 

-

Słaboszewo Małe+ (Kałęczyno, Sławoszewo Małe)

x

 

 

-

Bojarki+ (ostatnio wspomniane w 1590)

x

 

 

Upale

Upale = Upale Wielkie*, Upale Małe*,

x

 

Topola Królewska

Walew

Walewo (Walewo-Nierostęp, Walewo-Niewstęp, Walowo), Walew,

x

x

 

Zagrobki

Zagrobki - Zagrobki, Tobołki* (Gąsiorowo Tobołowe), Zagrobki,

x

x

 

Żelazna

Żelazna, Żelazna Stara

x

x

 

Ziabokrzeki

Żabokrzeki = Żabokrzeki (Ziabokrzeki), Derły*, Jędrzychy* (Jędrychy)

x

x

 

Zieleniew

Zieleniewo (Zielenewo), Zieleniew,

x

x

 

Jabłonna

Jabłonna (Jabłona)

x

 

Topola Królewska

-

Kęcerzyno+ = Kęcerzyno, Łazęki*, Wiesiołki*

x

 

 

Pilichy

Pilchy, Pilichy

x

 

Siedlec

Siedlewo

Siedlewo, (Siedlowo-Kars, Siedlewko, Śledlewo), Sówki*, Siedlew-Karsy

x

Witonia

 

Witonia

Odechów

Odechowo (Odachowo), Odechów

x

 

Sobótka lub Dębie

Szłapy

Szłapy (Górne Szłapy?)

x

 

Siedlce

Legenda odczytywania danych w kolumnie „Nazewnictwo z drugiej połowy XVI wieku".

Kolejność przedstawiania nazw jest następująca:

 1. nazwa z drugiej połowy XVI w.
 2. w nawiasie ówczesne ważniejsze odmiany tej nazwy
 3. kursywą nazwa dzisiejsza, jeśli różni się od szesnastowiecznej
 4. nazwy miejscowości zaginionych, już nie istniejących, są opatrzone krzyżykiem - +
 5. nazwy miejscowości o lokalizacji przybliżonej mają jedną gwiazdkę - *.

ZASIĘG TERYTORIALNY PARAFII MAZEW - MAPY

Zasięg terytorialny parafii Mazewa i Sławoszewa pomiędzy XIV i XIX wiekiem.

Zasięg terytorialny parafii Mazew po 1812 roku.

Aktualnie do parafii Mazew należą*:

Daszyna Stara, Daszyna Nowa, Daszyna (bloki), Drzykozy, Gąsiorów, Jarochów, Jarochówek, Łubno (do trasy Grabów-Krośniewice), Mazew Kolonia, Mazew Nowy, Mazew Stary, Miroszewice Nowe, Miroszewice Stare, Ogrodzona, Rzędków, Sławoszew Nowy, Sławoszew Stary, Walew, Żabokrzeki, Zagróbki, Zieleniew, Żelazna Nowa I, Żelazna Nowa II, Żelazna Stara.

*https://diecezja.lowicz.pl/parafia/sw-jana-chrzciciela-w-mazewie/ANALIZA AKTÓW METRYKALNYCH ETAP 1 - PARAFIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W PROMIENIU 30 KM

Poniższy link przedstawia obecne prace nad analiza aktów metrykalnych w parafiach znajdujących się w promieniu 30 km od parafii Mazew. 

PARAFIE

Zapraszam chętnych do współpracy!